Loading...

Política de privacitat

1. INTRODUCCIÓ

L'objecte del present document és adequar a CRISTINA GONZÁLEZ GABARRÓ al compliment de l'Article 30 del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquests (d'ara endavant, “RGPD”), i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, on es disposa que els responsables i encarregats hauran de mantenir un registre d'operacions de tractament en el qual es contingui la informació rellevant dels tractaments portats cap.

Amb aquest document, el Responsable del Fitxer, demostrarà el compliment de les mesures dutes a terme per al compliment del RGPD.

Les mesures de seguretat que es duran a terme per a tots els tractaments es corresponen amb les previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica i que es troben descrites en el Document de Seguretat elaborat per CRISTINA GONZÁLEZ GABARRÓ.


2. DADES GENERALS

Aquest document s'aplica a tots els tractaments de dades de caràcter personal que realitzi CRISTINA GONZÁLEZ GABARRÓ, que serà el Responsable del Tractament i el Responsable d'aquest registre.

Dades del Responsable del tractament

Denominació social: CRISTINA GONZÁLEZ GABARRÓ CIF: 38125623H Dades de contacte: 654921330 / info@fotoestudi270.cat Adreça del Responsable: C/SANTIAGO RUSIÑOL 10 LOCAL 2 PLANTA 1, 8459. SANT ANTONI DE VILAMAJOR, BARCELONA

Dades del Delegat de Protecció de dades

Denominació social: CLICKDATOS SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ S.L. CIF: B02471381 Dades de contacte: 902.750.722 / dpo@clickdatos.es Adreça del DPD: C. Torres Quevedo; 1, 02003, Albacete


3. REGISTRE DEL TRACTAMENT

 • 3.1. CLIENTS I PROVEÏDORS

 • FINALITAT DEL TRACTAMENT

  • .- Gestió de clients i proveïdors en matèria fiscal, comptable i administrativa.

  ORIGEN DE LES DADES

  • .- Persona interessada o el seu representant legal

  CATEGORIA DE LES DADES

  • .- Dades identificatives: Nom, Cognoms, Correu electrònic, Telèfon, Signatura, DNI/CIF
  • .- Dades financeres: Dades bancàries, targetes de crèdit/dèbit, Forma de pagament

  CATEGORIA DELS INTERESSATS

  • .- Clients
  • .- Proveïdors

  ENCARREGATS DEL LES DADES

  • .- Assessoria NURIA ROVIRA AREGALL amb CIF 7927047D: Gestió fiscal, comptable i administrativa.
  • .- ClickDatos Seguretat de la Informació SL, amb CIF B02471381: Consultoria RGPD/*LOPD.
  • .- EBS LLEIDA PROGRAMARI SL amb CIF B25617853: Manteniment informàtic.
  • .- RGA SERVEIS INTEGRALS amb CIF B66725797: Servei neteja.

  DESTINATARIS DE LES DADES

  • .- Administració tributària
  • .- Bancs i caixes d'estalvi

  En principi, no es contemplen transferències internacionals de dades.

 • 3.2. NÒMINES, PERSONAL I RECURSOS HUMANS

 • FINALITAT DEL TRACTAMENT

  • .- Gestió de clients i proveïdors en matèria fiscal, comptable i administrativa.
  • .- PRL i accidents de treball.

  ORIGEN DE LES DADES

  • .- El personal laboral.
  • .- Persona interessada o el seu representant legal.

  CATEGORIA DE LES DADES

  • .- Dades identificatives: Nom, Cognoms, Correu electrònic, Telèfon, Signatura, DNI/CIF, Dades de Seguretat Social, dades familiars.
  • .- Dades de característiques personals: Estat civil, dades de família, data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, llengua materna, característiques físiques, llicències i permisos.
  • .- Dades acadèmiques i professionals: Formació, titulacions, experiència professional, pertinença a col·legis professionals.
  • .- Dades financeres: Dades bancàries, targetes de crèdit/dèbit, Forma de pagament

  CATEGORIA DELS INTERESSATS

  • .- Personal laboral
  • .- Candidats a llocs de treball

  ENCARREGATS DEL LES DADES

  • .- Assessoria NURIA ROVIRA AREGALL amb CIF 7927047D: Gestió fiscal, laboral i administrativa.

  DESTINATARIS DE LES DADES

  En principi, no es contemplen transferències comunitàries o internacionals de dades.

 • 3.3. USUARIS WEB

 • FINALITAT DEL TRACTAMENT

  • .- Gestió de webs
  • .- Prestació de servei a tercers
  • .- Gestió dels usuaris de la web de CRISTINA GONZÁLEZ GABARRÓ

  ORIGEN DE LES DADES

  • .- Persona interessada o el seu representant legal

  CATEGORIA DE LES DADES

  • .- Dades identificatives: Nom, Cognoms, Correu electrònic, Telèfon, Adreça.
  • .- Dades financeres: Dades bancàries, targetes de crèdit/dèbit, formes de pagament.

  CATEGORIA DELS INTERESSATS

  • .- Usuaris web
  • .- Candidats a llocs de treball
  • .- Transacció de béns i serveis

  ENCARREGATS DEL LES DADES

  • .- Empresa de Hosting EBS LLEIDA SOFTWARE, S.L.U., amb CIF B25617853: Emmagatzematge i còpies de seguretat de la web i tots els sistemes informàtics sota el sistema web.

  DESTINATARIS DE LES DADES

  En principi, no es contemplen transferències comunitàries o internacionals de dades.